Print

 


PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO – komplexné vedenie podvojného účtovníctva

 • Vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy

 • Evidencia majetku

 • Evidencia záväzkov a pohľadávok

 • Evidencia dokladov pre účely DPH, vypracovanie priznania k DPH, spracovanie súhrnného a kontrolného výkazu DPH

 • Vypracovanie ročnej účtovnej závierky v zložení súvaha, výkaz ziskov a strát,  poznámky

 • Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmu

 • Daň z motorových vozidiel

 • Daň z nehnuteľností

 • Reporting podľa Vašich požiadaviek

 

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO – komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva

 • Vedenie peňažného denníka

 • Vedenie knihy pohľadávok, knihy záväzkov, knihy dlhodobého majetku, pokladničnej knihy, knihy účtu v banke

 • Evidencia dokladov pre účely DPH, vypracovanie priznania k DPH, spracovanie súhrnného a kontrolného výkazu DPH

 • Vypracovanie ročnej účtovnej závierky v zložení výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch

 • Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmu

 • Daň z motorových vozidiel

 • Daň z nehnuteľností

 • Reporting podľa Vašich požiadaviek